MODUL 4.x BEDRIFTSOPPLÆRING

 Kjøring med fadder

Dette er en grunnleggende modul som skal ligge i bunnen for alle typer sertifisert sikkerhetsopplæring innen kran, truck og masseforflytningsmaskiner.

Bedriftsopplæring: kjøring med fadder – krav til gjennomføringen

Når modul 4 skal gjennomføres i en bedrift med fadder, er fadderbedriften ansvarlig for å velge en skikket fadder. Fadderbedriften skal sikre at opplæring og kjøring blir gjennomført på en tilfredsstillende faglig og sikker måte, både for personen som er under opplæring, for fadderen og for alle personer som befinner seg i arbeidsområdet hvor opplæringen foregår.

Sertifisert virksomhet er ansvarlig for skriftlig avtale med fadderbedriften, før opplæringen under modul 4 starter, jf. krav til avtalen nedenfor. Sertifisert virksomhet er ansvarlig for å kontrollere at forutsetningene for bedriftsopplæring er på plass, og for å gjennomføre avsluttende praktisk prøve.

Modul 4: Praktisk kjøreopplæring

FORUTSETNINGER FOR KJØREOPPLÆRING I BEDRIFT

Faddervirksomheten skal sørge for at opplæringen skjer på grunnlag av utstyrets bruksanvisning og modul 4.X for aktuelt arbeidsutstyr, videre at opplæringen er risikovurdert og beskrevet i bedriftens HMS-system.

Fadderbedriften skal velge en skikket fadder. Fadderen skal se til at opplæringen kan gjennomføres på en sikker måte, i tråd med virksomhetens retningslinjer. Oppdager fadderen alvorlige farer i opplæringssituasjonen, skal fadderen sørge for at opplæringen avbrytes inntil sikkerheten igjen er ivaretatt. Fadderen er ansvarlig for at opplæringsbok blir ført og attestert.

OPPLÆRINGENS VARIGHET

Se modul 4.X for aktuelt arbeidsutstyr. Dersom fadderen i samråd med den sertifiserte virksomheten vurderer at en person har oppnådd alle læremålene før oppgitt timeantall, kan eleven ta avsluttende praktisk prøve.

KRAV TIL FADDER

Minimumskrav:

  • kompetansebevis for aktuelt arbeidsutstyr,
  • ett års dokumentert praksis i bruk av utstyret
  • kunne vise og forklare riktig og sikker bruk av arbeidsutstyret,
  • ha kunnskap om de relevante delene av bedriftens HMS-/internkontroll-system
  • kjenne innholdet i den inngåtte skriftlige avtalen

FADDER

Fadderen er den ansvarlige for elevens kjøring, og må være til stede i tilstrekkelig grad, slik at fadderen har mulighet til å følge med på kjøringen.
Dersom en uønsket hendelse skulle oppstå, skal fadderen kunne gripe inn direkte, eller veilede ved bruk av kommunikasjonsutstyr.

PRIS

Oppkjøring faktureres kr 1500 pr. maskin + kr 500 bevis kostnad  og eventuelt porto

//
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

KURSDATO ETTERMIDDAG: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser modul 1.1

PÅMELDING ETTERMIDDAG

PASSER IKKE DATO

Ta kontakt med oss, vi kan tilpasse kursene etter kundene behov.

BEDRIFT INTERNT KURS

Ta kontakt med oss, vi kan lage egen kurs pakke til bedrift etter deres behov.

Klar til å komme i gang?

Hovedmål til Vancowill Industrial Solutions er å gi en kvalitetssikret opplæring til våre kunder

Klinestadmoen 10, 3241 Sandefjord

kontakt@vancowill.no

+47 905 14 444

Facebook